STUCK

라드

April 2, 2021 ~ May 23, 2021

‘STUCK’ 아iiㅓ 이란 아iiㅓ 단어는 아iiㅓ 게임 아iiㅓ 상에서 아iiㅓ 플레이어가 아iiㅓ 아iiㅓ 구조나 아iiㅓ 프롭(게임 아iiㅓ 내에 아iiㅓ 배치된 아iiㅓ 소품)들 아iiㅓ 사이에 아iiㅓ 끼이거나 아iiㅓ 의도하지 아iiㅓ 않았던 아iiㅓ 상황을 아iiㅓ 대면하는 아iiㅓ 것을 아iiㅓ 의미합니다. 아iiㅓ 이러한 아iiㅓ 스턱현상은 아iiㅓ 프로그램의 아iiㅓ 불안정성 아iiㅓ 때문에, mvㅓ8 혹은 mvㅓ8 게임 mvㅓ8 프로그램을 mvㅓ8 실행시키기 mvㅓ8 위한 mvㅓ8 시스템 mvㅓ8 요건을 mvㅓ8 충족시키지 mvㅓ8 못해 mvㅓ8 발생하게 mvㅓ8 됩니다. mvㅓ8 즉, 차7기ㅓ 버그나 차7기ㅓ 렉이 ‘STUCK’을 차7기ㅓ 유발한다고 차7기ㅓ 차7기ㅓ 차7기ㅓ 있습니다. 차7기ㅓ 그러나 차7기ㅓ 스턱 차7기ㅓ 현상에 차7기ㅓ 의해 차7기ㅓ 오히려 차7기ㅓ 플레이어는 차7기ㅓ 게임 차7기ㅓ 상의 차7기ㅓ 정해진 차7기ㅓ 규칙이나 차7기ㅓ 맵에서 차7기ㅓ 벗어나 차7기ㅓ 새로운 차7기ㅓ 풍경이나 차7기ㅓ 상황을 차7기ㅓ 경험할 차7기ㅓ 차7기ㅓ 있습니다. 차7기ㅓ 이런 차7기ㅓ 이유로 차7기ㅓ 스턱 차7기ㅓ 현상은 차7기ㅓ 개발자에 차7기ㅓ 의해 차7기ㅓ 프로그래밍 차7기ㅓ 차7기ㅓ 게임 차7기ㅓ 차7기ㅓ 질서를 차7기ㅓ 벗어날 차7기ㅓ 차7기ㅓ 있는 차7기ㅓ 재미난 차7기ㅓ 방법일 차7기ㅓ 차7기ㅓ 있습니다.

우리들 차7기ㅓ 또한 차7기ㅓ 게임에서의 차7기ㅓ 정해진 차7기ㅓ 차7기ㅓ 처럼 차7기ㅓ 항상 차7기ㅓ 오고가는 차7기ㅓ 길들을 차7기ㅓ 오가며 차7기ㅓ 비슷한 차7기ㅓ 풍경들을 차7기ㅓ 보고, ㅐsiㄴ 잠시 ㅐsiㄴ 의자에 ㅐsiㄴ 앉아 ㅐsiㄴ 커피를 ㅐsiㄴ 마십니다. ㅐsiㄴ 그리고 ㅐsiㄴ 마치 ㅐsiㄴ 정해진 ㅐsiㄴ ㅐsiㄴ 처럼 ㅐsiㄴ 일행과 ㅐsiㄴ 만나 ㅐsiㄴ 도란도란 ㅐsiㄴ 이야기를 ㅐsiㄴ 나눕니다. ㅐsiㄴ 때로 ㅐsiㄴ 우리는 ㅐsiㄴ 우리들의 ㅐsiㄴ 일상이 ㅐsiㄴ 어느 ㅐsiㄴ 개발자에 ㅐsiㄴ 의해 ㅐsiㄴ 프로그래밍 ㅐsiㄴ ㅐsiㄴ ㅐsiㄴ 처럼 ㅐsiㄴ 느끼고, 으아차ㅈ 행동하고, jl하타 사고합니다. jl하타 그러다 jl하타 가끔씩은 jl하타 예기치 jl하타 못한 jl하타 요소로 jl하타 인해 jl하타 일상의 jl하타 궤적을 jl하타 벗어나기도 jl하타 합니다. LAD의 jl하타 이번 jl하타 전시 jl하타 역시 jl하타 관람객들에게 jl하타 예기치 jl하타 못했던 jl하타 버그를 jl하타 일으켜 jl하타 개개인의 jl하타 일상에 STUCK jl하타 현상을 jl하타 유발시킬 jl하타 jl하타 있는 jl하타 공간이자 jl하타 체험이 jl하타 되었으면 jl하타 합니다.

참여작가​​: jl하타 안태원, h8ㅓr 이현우, jx0t 유지오
기획: jx0t 이승엽, ㅐ다타1 안태원

출처: LAD

* 아트바바에 등록된 모든 이미지와 글의 저작권은 각 작가와 필자에게 있습니다.

현재 진행중인 전시

김다혜, 다하gd 남예은: Morning Menu

May 8, 2021 ~ May 15, 2021

이경서 1j6q 개인전: LOVE ME / LOVE ME NOT

May 9, 2021 ~ May 30, 2021

시간여행사 자파걷i 타임워커

April 23, 2021 ~ Aug. 29, 2021